Oktober 2014 … er beweegt van alles

Een paar weken geleden verscheen een rapport van The European Schoolnet met titel Computing our Future. Het is een survey met daarin wat in Europese landen gebeurt en gepland wordt i.v.m. informaticawetenschappen in het onderwijs. In een korte intro tot dit document staat 7 countries – Belgium Flanders, [+ 6 andere] plan to integrate Coding/programming in the curriculum. en dat staat ons wel aan!

Op 27 oktober mocht Frank Neven tijdens Terzake zijn – en ons – standpunt i.v.m. onderwijs en informaticawetenschappen toelichten. De invalshoek van die rapportage was misschien wat eng, vooral programmeren.

Op 29 oktober kwam er in de Tijd een redelijk defensieve reactie van het VSKO op die Terzakerapportage. De krantentitel vat het goed samen: Onderwijs heeft geen zin in vak programmeren.

En vandaag 30 oktober, een paar mniuten geleden, verscheen in Datanews een artikel van Frank over Programmeren (voor alle kinderen) is hip maar geen hype

Groeten

Bart Demoen

Share

Sinds onze plenaire vergadering op 30 april …

Het is al een hele tijd stil op deze website. Dat is spijtig, maar het betekent niet dat er niks gebeurt. Laten we eens kijken, sinds onze derde plenaire meeting op 30 april in Gent …

Bart en Bern namen deel op 25 juni aan de EU-Workshop “Coding: connect and scale up!” waar vertegenwoordigers van ministeries en andere officiële onderwijsactoren van verschillende EU-landen hun visie, plannen, verwezenlijkingen voorstelden. We werden ook in aparte werkgroepen gestoken om na te denken over de onderwerpen “Scaling up voluntary initiatives”, “Targeting the young”, en “Bringing coding to schools”. Nadat vanuit elk van die drie werkgroepen gerapporteerd was, bleek duidelijk eensgezindheid: “Bringing coding to schools” is het belangrijkste. Als i22n zien we het toch wat ruimer dan enkel “coding”, maar als slagzin is het wel goed.
Op het einde gaf Neelie Kroes (op dat ogenblik nog “Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda”) een speech die ze eindigde met “And what should the Commission do next? To all those questions: tell me, I’m listening.” (bekijk de hele speech) Wij hebben daarop onmiddellijk gevraagd dat zij (en de EC) sterke aanbevelingen zou doen aan de lidstaten om het onderwijs in informaticawetenschappen gedegen in te richten.

Bern, Francis en Frank werken hard door binnen de werkgroep Informatica in het leerplichtonderwijs van de KVAB. De Academie zal waarschijnlijk begin december advies uitbrengen over dit onderwerp: wij kijken met spanning uit naar dat advies en wat daarna moet gebeuren.

Annick, Bern en Francis namen deel aan de workshop over “Computing in Secondary Education” (klik eens op de poster: Bern staat er in goed gezelschap!) Bern leverde er een country report over Belgie/Vlaanderen. De bijdrage van Gilles Dowek viel bijzonder in de smaak, maar daarover misschien later meer … In de uitloop van deze workshop werd Annick gecontacteerd door een lid van de onderzoeksgroep van het Franse Ministère de l’Éducation nationale. Er zijn ook al stappen genomen voor het opzetten van een Europese blog i.v.m. het onderwijs van informaticawetenschappen, vooral gericht naar en volgeschreven vanuit de verschillende verenigingen van informaticaleerkrachten. Voor Vlaanderen zal Annick centraal aanspreekpunt en blogger zijn.

Bern en Francis zullen deelnemen aan The 9th Workshop in Primary and Secondary Computing Education. Ze zullen er hun paper (waarvan ook Stefan Lemmens co-auteur is) presenteren over “Starting from Scratch: Experimenting with Computer Science in Flemish Secondary Education”, werk dat gebeurde in de laatste 12 maanden.

Verschillende van onze leden werken concrete leerlijnen uit voor informaticawetenschappen of programmeren in diverse scholen, zowel in het basisonderwijs als het secundair: in die scholen is de directie overtuigd is dat informaticawetenschappen deel moeten uitmaken van het aanbod, en dikwijls nam de directie zelf initiatief en contacteerde ons. Het is moeilijk om een algemeen overzicht hiervan te geven (er gebeurt zeker veel meer dan ik weet), maar in Leuven en Gent is het hot.

Bart had Lieven Boeve op bezoek: Lieven Boeve is sinds 1 augustus de directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Het gesprek was bedoeld om ons i22n-standpunt te verduidelijken aan de nieuwe directeur-generaal. Lieven Boeve luisterde met interesse en sympatie – dat laatste woord kwam van hem overigens. Hij nam ons manifest mee … wie weet, we zaaien om te oogsten.

European Schoolnet plant MOOCs over “Coding in the Classroom for Secondary School Teachers” en “Coding in the Classroom for Primary School Teachers”. De eerste gaat van start in november, en je kan je er al voor inschrijven. I.v.m. die MOOC werden Francis en Bern gecontacteerd door Benjamin Hertz die “Project Coordinator Future Classroom Lab” is. Hopelijk heeft hun expertise bijgedragen tot een goed eindresultaat.

Annick en Davy werken verder aan het opstarten van de vereniging voor Vlaamse leerkrachten Informaticawetenschappen.

Ik vergat heel zeker een en ander, maar dat is voor een volgende keer.

Je ziet dat er van alles gebeurt, maar wij hebben nagelaten hierover meer te communiceren. We beloven ons leven te beteren.

Wil je je eigen activiteiten en plannen i.v.m. onderwijs in informaticawetenschappen delen via dit forum … daar dient dit forum voor!

Groeten

Bart

Share

The Awesome Scratch, Snap! and App Inventor Online Workshop Spectacular!

Scratch, Snap and AI Workshop

Northwest Missouri State University is delighted to announce “The _Awesome_ Scratch, Snap! & App Inventor Online Workshop Spectacular!” —the latest in their ongoing summer workshop series to help K-12 teachers teach their students cool technologies.

Anyone with access to the internet can participate, so if you know of any teachers, anywhere, who might be interested in participating, please forward the attached flier — or if they have any questions, they can contact me for further information.

Alles wordt gesponsord door Google, dus deelname is gratis!

Share

3de i22n forum

Op 30/4 organiseren we ons 3de forum in Gent. Klik hier voor meer info en om je in te schrijven.

Een van de sprekers is Hans De Four van het Fyxxilab, eduCentrum vzw (http://fyxxi.be). Dat lab ligt onderweg van het Sint-Pietersstation naar De Sterre (Sint-Pietersaalststraat 38). Wie even praktisch aan de slag wil met allerlei oplossingen om te programmeren met leerlingen in het basisonderwijs, is daar welkom op 30 april vanaf 13u00 tot 14u15.

Die dag is er ook een finale van de robotcompetitie (zie http://www.ieeesb.ugent.be/ieee/welek/robotcompetition/2013_2014): een aantal i22n-ers zal na het forum in groep met het openbaar vervoer naar de Aula van de universiteit trekken waar deze competitie doorgaat.

Share

i22n praat met iMinds

Op 11 maart brachten Kris en Bart een i22n-bezoekje aan iMinds. iMinds is een strategisch onderzoekscentrum dat zich, in opdracht van de Vlaamse regering, toelegt op multidisciplinair ICT onderzoek. Als interuniversitaire organisatie die nauw interageert met het Vlaamse bedrijfsleven is het de missie van iMinds om toponderzoek te combineren met valorisatie vanuit de overtuiging dat ICT de drijvende kracht is achter innovaties in verschillende maatschappelijke sectoren. En hier past i22n in het plaatje.

We werden ontvangen door Frank Gielen (Director Innovation and Entrepeneurship) en Piet Desmet (hoofd iMinds-ITEC-KU Leuven) en dienden i22n nauwelijks voor te stellen. Onze pep talk over het verschil tussen informaticawetenschappen en digitale geletterdheid was geheel overbodig. Onze gesprekspartners zullen onze zaak alvast intern bespreken en steunen in het kader van de bestaande iMinds activiteiten op het vlak van education en societal impact. Indien nodig en nuttig zullen de initiatieven ook visibiliteit krijgen bij de bestuursorganen van iMinds.

iMinds ondersteunt duidelijk het idee dat het Vlaamse bedrijfsleven urgente nood heeft aan academici met expertise op het vlak van informaticawetenschappen. Dat kan niet zonder impact blijven voor het onderwijs. Hoewel iMinds zich niet expliciet kan uitspreken over curriculuminvulling, lijkt het wel evident dat Informaticawetenschappen de plaats krijgt die haar toekomt binnen de STEM-opleidingen zodat meteen ook de onderbouw geboden wordt voor
academische opleidingen in onze discipline. Het lijkt iMinds ook evident dat alle leerlingen een basisvorming krijgen in het omgaan met ICT, waarbij een beslissing rond de concrete vorm, de startleeftijd en de al of niet veralgemening in een vak het onderwijsveld zelf toekomt.

We kregen de raad heel snel een concreet actieprogramma op te stellen om dit uit te rollen, en meer bepaald om hiervoor (eventueel samen met hen) een projectaanvraag in te dienen. Een Europees project zou ons toelaten buitenlandse didactische know how te benutten. En een tastbaar programma kan ook helpen om de beleidsmensen en de politiek over de brug te krijgen. Om meer captains of Industry achter het initiatief te krijgen wil iMinds alvast zijn steun ook toezeggen.

Share

Tweede meeting op 19/2

Op 19 februari waren we met ruim 70 mensen bijeen voor de tweede bijeenkomst van i22n in Mechelen. En we hadden een sterspreekster: Sue Sentance uit Engeland (zie CAS Forum i22n Presentation_v4  voor de presentatie). Zij vertelde uitvoerig en met veel begeestering over de organisatie Computing At School, een groep van informatici, computerwetenschappers, ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden die samen vanaf 2008 gewerkt hebben om het onderwijs in de informaticawetenschappen in het Verenigd Koninkrijk opnieuw op poten te zetten. En met (deels) succes: in Engeland gaat in september 2014 in alle jaren tegelijk een nieuw lesprogramma van start, vanaf vrijwel het begin van het lager onderwijs tot en met een specialisatievak onderdeel van de wetenschappen voor de A-levels. In Schotland wordt al langer informaticawetenschappen op een redelijk niveau gegeven, Wales en Noord-Ierland wachten de ervaringen van Engeland af. Ook wij kunnen ons voordeel doen met hun ervaringen: zij zijn met 5 mensen begonnen en werken nu met vele duizenden samen aan goed informaticaonderwijs. Een van de manieren waarop zij in Engeland dit voor elkaar willen krijgen is het werken met Master-teachers en Regional Hubs: leerkrachten en scholen die het voortouw nemen en hun collega’s via peer-to-peer ondersteuning helpen bij de bijscholing naar het nieuwe curriculum. Inschrijving is mogelijk voor iedereen, enig vereiste is kennis van de Engelse taal: http://www.computingatschool.org.uk/

Naast deze spreekster was er ook een spreker die ons meer vertelde over de Vlaamse situatie: Wim Dehaene van de KU Leuven. Hij is ingenieur micro-elektronica en heeft zich al jaren verdiept in de didactiek van de wetenschappen en technologie, of om het met een moderne term te zeggen, de STEM-vakken (Science-Technology-Engineering-Mathematics). Zijn verhaal begon met een probleemstelling: er is een tekort aan kandidaten voor STEM-gerichte vacatures, zowel in aantal als in kwaliteit. Een mogelijke oorzaak duidde hij daarin dat leerlingen de relevantie van STEM-studies voor de problemen van deze tijd onvoldoende inzien. Een oplossing hiervoor ziet hij in het deels aanbieden van de STEM-vakken op interdisciplinaire wijze met realistische problemenstellingen, zoals ze in de praktijk ook ingezet worden. Het eenvoudigste zal dat zijn bij het samenvoegen van delen van wiskunde, fysica en engineering. Hij start dan ook met een onderzoeksproject, STEM@school, dat zich juist hierop richt, terwijl het huidige hoge niveau van de wiskunde en wetenschappen in het Vlaamse onderwijs blijft behouden. Later worden daar ook informaticawetenschappen en chemie aan toegevoegd. Een school in Vlaanderen is al gestart, het Heilig Graf in Turnhout: zij gebruikt de complementaire uren in de eerste graad om 3 uur per week te besteden aan projecten rond STEM, en in het eerste jaar vormt programmeren daar een belangrijk onderdeel van.

Ook werd er natuurlijk nog een en ander verteld over wat i22n allemaal gedaan heeft in de periode tussen de kick-off op 19 oktober en 19 februari (zie i22n19febr14v5 voor de presentatie). En er was een primeur: De vakvereniging voor de leerkrachten informatica wordt opgericht, met als voorstellers op deze bijeenkomst Annick Van Daele en Davy Croonen. Meer informatie over deze vereniging, zoals de officiële naam en de website, volgt zo spoedig mogelijk via de website van i22n.

De derde bijeenkomst zal zijn op 30 april 2014. Plaats is nog niet bekend, maar we streven naar een plaats die goed bereikbaar is voor iedereen.

Share

Stand van zaken: memorandum en 2de forum

De revolutie in het Britse informaticaonderwijs begint wat meer aandacht te krijgen. Ook i22n heeft niet stilgezeten:

  • We schreven een memorandum dat onze standpunten verduidelijkt.
  • We brachten onze eerste nieuwsbrief uit.
  • Op 19/2 organiseren we ons 2de forum. Klik hier om je in te schrijven. Deze keer ontvangen we Sue Sentance, National Academic Coordinator van de Britse organisatie Computing At School.  Groot-Brittannië start vanaf september 2014 met informaticawetenschappen in het lager en het secundair onderwijs. Sue informeert ons over de stand van zaken. Er gebeurt heel wat rond STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) in Vlaanderen. Daarom lichten we in het tweede deel van het forum diverse STEM-initiatieven toe. In het bijzonder zal Wim Dehaene vertellen over de rol van informaticawetenschappen in zijn huidige en toekomstige STEM-projecten.

 

 

Share

Hour of Code ook in Vlaanderen !

Het Hour of Code-initiatief loopt als een trein en wordt gesteund door o.a. USA-President Obama. Wil je meer info ?

Joma, ASO en TSO school in Merksem, richt op 13/12 en 18/12 een eigen versie van “The Hour of Code” in: hun “School of Code” is voor de leerlingen van het 6e leerjaar en het eerste middelbaar. Hierover komt zeker een verslagje op de i22n-website. Doen anderen in Vlaanderen ook mee ?

Share

het eerste i22n-brainstorm-diner

Op 22 november ging bij mij thuis een i22n-brainstorm-diner door. Aanwezig waren “nieuwkomers” Katrien Loubry, Kathleen Kuypers en Petronella Jeurissen (alle drie informaticaleerkrachten secundair onderwijs), Jean-Pierre Pluymers en Eric Pauwels (beiden van Thomas More), Els Laenens (UAntwerpen), en verder mede-oprichters Frank en Ann. Het was gezellig (al zeg ik het zelf :-). Tot middernacht hebben we mekaars opinies en mekaar beter leren kennen, en soms flink gediscussieerd. Over de doelstellingen van i22n bleven we het toch eens. Eric, Els en Petronella hadden voordien al laten weten dat ze mee wilden “besturen” en worden opgenomen in het bestuur dat voorlopig nog structuur mist. Jean-Pierre probeert de vakdidactici informatica binnen zijn associatie te activeren. Katrien en Kathleen beloofden hun informatica-onderwijservaringen op schrift te stellen: collegas zullen hier zeker inspiratie vinden, zowel door wat K2 (zo noemen ze zichzelf) inhoudelijk te vertellen hebben als door hun enthousiasme.
Ik zal zulke i22n-brainstorm-diners nog organiseren: ben je geinteresseerd om eens deel te nemen – geef me een seintje.

Share